Kallelse till extra föreningsstämma 18 dec kl 18

Medlemmar!
Kallelse till extra föreningsstämma för Företagareföreningen
Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg
Onsdag den 18 dec kl 18.00 på Korstäppan Herrgård

Den extra föreningsstämman kommer att hållas i lokalen ”Ester” som ligger i
huvudbyggnaden

Dagordning:
§1 Val av ordförande och sekreterare vid mötet
§2 Val av två justeringsmän
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Frågan om mötets behöriga utlysande
§5 Omröstning för upplösning av FFLIST samt samgående med Företagarna Leksand
§6 Vid beslut om föreningens upplösning skall beslut fattas angående fördelning av
föreningens behållna tillgångar

Anmälan till den extra föreningsstämman görs på mail till mats.nobelius@leksandresort.se
senast den 13 dec 2019

Välkommen!
Styrelsen genom Mats Nobelius, ordförande

 

fflist_1